CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 48.78% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

SAH

Terma & Syarat Laman Web

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh ZENFINEX LTD. Akses anda kepada dan penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma dan syarat ini, perjanjian pelanggan kami (perjanjian pelanggan”), dan sebarang notis, penafian atau terma dan syarat lain atau kenyataan lain terkandung di laman web ini (dirujuk secara kolektif sebagai “terma dan syarat”). Dengan menggunakan laman web ini anda bersetuju untuk tertakluk kepada terma dan syarat.

Tanggungjawab pengunjung

Maklumat di laman web ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat, Belgium atau Australia atau mana-mana negara tertentu di luar UK dan tidak bertujuan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Adalah menjadi tanggungjawab pelawat ke laman web ini untuk memastikan terma dan mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan yang tertakluk kepada mereka.

Produk dan servis

Tidak semua produk dan perkhidmatan yang dirujuk di laman web ini semestinya disediakan oleh kami. Pengenalpastian atau penggunaan mana-mana produk, perkhidmatan, tapak web atau rangkaian pihak ketiga bukanlah pengendorsan produk, perkhidmatan atau tapak web atau rangkaian tersebut. Laman web ini mungkin membenarkan anda mengakses laman web dan rangkaian yang disediakan oleh orang selain kami melalui hiperteks atau pautan lain. Kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti dalam apa jua bentuk berkenaan dengan mana-mana bahan di mana-mana laman web atau rangkaian yang bukan di bawah kawalan langsung kami. Anda mengakui bahawa akses anda ke tapak web atau rangkaian lain melalui pautan sedemikian mungkin memerlukan kami untuk memberikan maklumat tertentu tentang anda kepada pemilik tapak web atau rangkaian tersebut. Tiada apa-apa dalam laman web ini bertujuan untuk menjadi dan tidak sepatutnya ia difahami oleh anda sebagai nasihat pelaburan daripada atau oleh kami.

Tawaran pihak ketiga

Laman web ini mungkin mengandungi rujukan kepada tawaran atau promosi istimewa lain oleh orang yang bukan sebahagian daripada kumpulan syarikat kami. Tertakluk kepada mana-mana undang-undang terpakai yang tidak boleh dikecualikan, kami tidak membuat jaminan atau representasi mengenai kualiti, ketepatan, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan barangan atau perkhidmatan yang tersedia daripada orang ini. Perolehan barangan atau perkhidmatan anda daripada orang ini adalah atas risiko anda sendiri. Anda menanggung rugi setiap ahli kumpulan syarikat kami terhadap semua liabiliti, kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan anda mendapatkan barangan atau perkhidmatan daripada pihak ketiga yang dirujuk di laman web ini.

Berurusan

Laman web ini mengandungi kawasan awam dan pelanggan. Kawasan pelanggan (MyZen) boleh diakses oleh pelanggan yang telah membuka akaun. Platform internet, platform boleh dimuat turun dan aplikasi mudah alih membolehkan anda membuka dan menutup kedudukan dengan kami dan memberi anda akses kepada maklumat akaun termasuk kedudukan terbuka anda serta ciri lain. Anda boleh membuka atau menutup kedudukan pada skrin kemasukan dengan menekan butang yang berkaitan. Pengesahan akan muncul pada skrin dan kedudukan baharu harus ditunjukkan dalam maklumat akaun anda.

Data pasarana

Berkenaan dengan mana-mana data pasaran atau maklumat lain yang kami atau mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga paparkan di Laman Web, (a) data tersebut adalah petunjuk sahaja dan kami dan mana-mana pembekal tersebut tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab jika mana-mana data atau maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap dalam apa jua aspek; (b) kami dan mana-mana pembekal tersebut tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang anda ambil atau tidak ambil berdasarkan data atau maklumat tersebut; dan (c) data atau maklumat tersebut adalah hak milik kepada kami dan/atau mana-mana pembekal tersebut dan anda tidak dibenarkan untuk menghantar semula, mengedar semula, menerbitkan, mendedahkan atau memaparkan secara keseluruhan atau sebahagian data atau maklumat tersebut kepada pihak ketiga kecuali yang mungkin diperlukan oleh mana-mana undang-undang atau peraturan.”

Privacy

Kami akan mematuhi kewajipan yang dikenakan kepada kami oleh perundangan Perlindungan Data yang berkenaan, termasuk Akta Perlindungan Data 2018 (GDPR). Kami akan menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda mengikut peruntukan perjanjian pelanggan.

Confidentiality

Selepas anda membuka akaun dengan kami, kami akan memberikan anda nombor akaun dan kata laluan. Adalah menjadi kewajipan anda untuk merahsiakan butiran ini dan anda tidak seharusnya mendedahkannya kepada orang lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang arahan atau komunikasi yang dihantar oleh anda atau bagi pihak anda melalui laman web kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda memberi kuasa kepada kami untuk bergantung dan bertindak, dan menganggap anda dibenarkan sepenuhnya dan mengikat anda, apa-apa arahan yang diberikan kepada kami yang kami percaya telah diberikan oleh anda atau bagi pihak anda oleh mana-mana ejen atau perantara yang kami percaya dengan suci hati telah telah diberi kuasa sewajarnya oleh anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami berhak untuk bergantung pada nombor akaun dan/atau kata laluan anda untuk mengenal pasti anda dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada sesiapa yang tidak dibenarkan oleh anda.

Penafian dan had liabiliti

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang anda alami melalui penggunaan atau akses ke laman web ini, atau kegagalan kami untuk menyediakan laman web ini. Liabiliti kami untuk kecuaian, pelanggaran kontrak atau pelanggaran mana-mana undang-undang akibat kegagalan kami untuk menyediakan laman web ini atau mana-mana bahagian daripadanya, atau untuk sebarang masalah dengan laman web ini, yang tidak boleh dikecualikan secara sah, adalah terhad, mengikut pilihan kami dan setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membekalkan semula laman web ini atau mana-mana bahagian daripadanya kepada anda, atau untuk membayar pembekalan semula laman web ini atau mana-mana bahagian daripadanya kepada anda.

Bidang kuasa

Terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang yang berkuat kuasa di England, dan pihak-pihak tidak boleh ditarik balik menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah Inggeris untuk menentukan sebarang pertikaian mengenai terma dan syarat.

Pindaan

“Walaupun kami telah melakukan segala usaha untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, maklumat yang diberikan di laman web ini tertakluk kepada perubahan, selalunya tanpa notis.

Terma dan syarat ini boleh diubah suai pada bila-bila masa oleh kami dan anda bersetuju untuk terus terikat dengan terma dan syarat ini seperti yang diubah suai. Kami akan memberi anda notis tentang perubahan ini dengan menerbitkan terma dan syarat yang disemak di tapak web ini – kami tidak akan memberitahu anda secara berasingan tentang perubahan ini.”

Kebolehpisahan

Jika keseluruhan atau mana-mana bahagian peruntukan terma dan syarat ini tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau menyalahi undang-undang dalam bidang kuasa maka peruntukan itu atau, jika dibenarkan, bahagian yang berkaitan daripadanya, akan diputuskan berkenaan dengan bidang kuasa itu. Baki Terma dan Syarat akan mempunyai kuasa dan kesan sepenuhnya dan kesahihan atau kebolehkuatkuasaan peruntukan tersebut dalam mana-mana bidang kuasa lain tidak terjejas. Klausa ini tidak akan memberi kesan jika pemecatan itu mengubah sifat asas Terma dan Syarat atau bertentangan dengan dasar awam.

Harta Intelek

“Semua hak cipta, hak pangkalan data, tanda dagangan dan hak harta intelek lain dalam kandungan laman web ini adalah kepunyaan kami atau pihak ketiga termasuk pemberi lesen kami. Kandungan ini mungkin termasuk nama, terma dan/atau data yang mungkin atau mungkin tidak dikenal pasti dengan simbol yang mengenal pasti ia sebagai nama, istilah atau item di mana hak cipta dituntut atau tanda dagangan berdaftar dipegang. Kekurangan mana-mana simbol sedemikian tidak seharusnya, dalam apa jua keadaan, difahami sebagai bermaksud bahawa nama, istilah atau data bukanlah intelektual sama ada diri kita sendiri atau pihak ketiga.

Mana-mana harta intelek pihak ketiga yang digunakan oleh kami dalam kandungan laman web kami tidak boleh ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa pemilik pihak ketiga menaja, mengendors atau dalam apa-apa cara bergabung dengan kami atau perniagaan kami, atau mereka membuat sebarang representasi mengenai kebolehsaran bertaruh atau berdagang dalam produk kami.”

Kecuali jika perlu untuk melihat maklumat di tapak web ini pada pelayar anda, atau seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang Inggeris atau terma dan syarat ini, tiada maklumat atau kandungan di laman web ini boleh diterbitkan semula, disesuaikan, dimuat naik kepada pihak ketiga, dipautkan kepada, dirangka, dilakukan di khalayak ramai, diedarkan atau dihantar dalam sebarang bentuk melalui sebarang proses tanpa kebenaran bertulis khusus kami.

“Apple, logo Apple, iPod, iPad, iPod touch dan iTunes ialah tanda dagangan Apple Inc, yang didaftarkan di AS dan negara lain. iPhone ialah tanda dagangan Apple Inc. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.

Android ialah tanda dagangan Google Inc.

Windows ialah tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara lain.”

Notis

Kami mungkin menghantar notis ke alamat e-mel yang anda berikan kepada kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada alamat e-mel anda. Sebarang notis yang dihantar oleh kami ke alamat e-mel anda akan dianggap telah dihantar pada masa penghantaran.  

Penamatan

Kami mempunyai hak untuk menamatkan penggunaan laman web ini jika kami menentukan mengikut budi bicara kami bahawa anda telah melanggar terma dan syarat.